magbo system

Nasza historia


W 1942r społeczność lokalna Łososiny Dolnej poprzez swoich przedstawicieli podjęła starania, którego celem było uruchomienie sklepu wielobranżowego.

Mając na uwadze łatwość dostępu do lokalu przez klientów oraz możliwość zaopatrzenia wyznaczono lokalizację w centrum Łososiny Dolnej na gruncie, którego właścicielami byli zawiadujący większością terenów w okolicy Rodzina Dunikowskich.

Odpowiadając pozytywnie na prośbę mieszkańców Pani Dunikowska wyznaczyła i przekazała nieodpłatnie teren o pow. 32 ar w centrum Łososiny Dolnej w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą, kościołem, szkołą, który stał się zalążkiem utworzenia Spółdzielni na czele której stanęli ówcześni działacze i inicjatorzy przedsięwzięcia.

Panowie:

 • Józef Stosór
 • Jan Witek
 • Jan Jaśkiewicz

Celem głównym przedsięwzięcia było podniesienie na odpowiednio wyższy poziom gospodarowania drobnych gospodarstw „rolnych” ulokowanych na obrzeżach dużych areałów „dworskich” poprzez wspólne zaopatrywanie w artykuły niezbędne do jego prowadzenia.

Chcąc zrealizować zamierzenia uruchomienia sklepu bez odpowiednich środków finansowych podjęto starania, aby nieczynną halę ( hangar ) z aeroklubu „Wierzchowina” zlokalizowanego na górze Just – Wierzchowina, którą aeroklub przekazał nieodpłatnie, rozebrać, przetransportować na pozyskaną wcześniej działkę w Łososinie Dolnej.

Po złożeniu budynek ten służył jako pierwszy punkt handlowy Spółdzielni w której zaopatrywała się miejscowa ludność do 1945r. Spółdzielnia przybrała nazwę „Rolnik”.

Po zakończeniu II wojny Światowej i zmianie układu stosunków polityczno – społecznych w naszym kraju zaistniały nowe warunki i zrodziły się duże oczekiwania społeczności wiejskiej, w stosunku do rodzimego handlu. Oczekiwania te spełnić miała spółdzielczość rolniczo – handlowa.

Z inicjatywy ówczesnych działaczy spółdzielczych rozpoczęto budowę

w Łososinie Dolnej nowego budynku wielofunkcyjnego w którym mieściły się:

 • Sklep spożywczo – przemysłowy
 • Rada Gminy Łososina Dolna
 • Ośrodek Zdrowia
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej

Z uwagi na brak infrastruktury drogowej, środków transportu oraz przyjazny dla Spółdzielni klimat polityczny w sąsiednich wsiach zamieszkująca ich ludność organizowała się i tworzyła kolejne Spółdzielnie.

I tak z inicjatywy Pana Jana Józefowskiego, Jana Burnagiel i Pani Anieli Biedroń powstała Spółdzielnia w Tęgoborzy.

Założycielami Spółdzielni w Łyczance byli Pan Bukowski i Kocoń, w wsi Stańkowa Pan Włodyga Józef, Józef Rembilans.

Po kilkuletniej działalności ówczesne zarządy sąsiadujących ze sobą Spółdzielni rozlokowanych w poszczególnych wsiach gminny doszli do wniosku, że zbyt duże rozproszenie i skromne środki finansowe jakimi dysponują nie pozwalają na rozwój każdej z nich. Dlatego w drodze porozumienia zwołali w dniu 28.10.1948r wspólne Walne Zebranie Członków tych Spółdzielni na którym podjęto uchwałę zjednoczeniową. Po zjednoczeniu Spółdzielnia przyjęła nazwę Gminna Spółdzielnia „SCh” w Łososinie Dolnej.

W listopadzie 1948r została ona zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu z Zarządem w składzie:

 • Jan Józefowski – Prezes Zarządu
 • Józef Koział – V-ce Prezes Zarządu
 • Jan Prusak – V-ce Prezes Zarządu

Radą Nadzorczą w składzie:

 • Jan Jaśkiewicz – Łososina Dolna
 • Jan Studziński – Bilsko
 • Andrzej Szewczyk – Bilsko
 • Piotr Litwiński – Bilsko
 • Jan Witek – Łososina Dolna
 • Wojciech Załubski – Łososina Dolna
 • Aniela Biedroń – Tęgoborze
 • Jan Burnagiel – Tęgoborze
 • Józef Zając – Białawoda

Zarejestrowana Spółdzielnia zrzeszająca 52 członków mogła zaciągać kredyty, na podstawie gwarancji których udzielały jej członkowie.

Pozyskane środki finansowe pozwoliły na znaczny rozwój działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej w nowobudowanych obiektach i dzierżawionych pomieszczeniach.

Do 1956r Spółdzielnia swoją działalność obejmowała gminy Łososina Dolna oraz Tęgoborze.

W 1957r nastąpił podział G.S. „SCh” w Łososinie Dolnej na dwie niezależne GS „SCh” w Łososinie Dolnej z siedzibą w Łososinie Dolnej oraz GS „SCh” w Tęgoborzy.

Po pięcioletniej niezależnej działalności ówcześni działacze obydwu Spółdzielni za zgodą władz politycznych doprowadzili w dniu 15.10.1962r do ponownego wspólnego Walnego Zebrania Członków na którym powzięto uchwałę zjednoczeniową Spółdzielni z siedzibą w Łososinie Dolnej.

Wzmocniona Spółdzielnia rozwijała swoją działalność handlową, usługową, produkcyjną.

Prowadzona działalność w obiektach w większości wynajmowanych od prywatnych właścicieli, które nie spełniały podstawowych warunków sanitarnych i lokalowych zmobilizowały ówczesne Zarządy do podjęcia wyzwań mających na celu wykup terenów pod budowę własnych obiektów, o kubaturach, które umożliwiłyby poszerzenie asortymentu towarów proponowanych do sprzedaży oraz poprawiłyby warunki sanitarne obsługi.

W okresie po 1961r Spółdzielnia osiągnęła największe sukcesy pod względem inwestycyjnym choć z drugiej strony stawała się coraz bardziej upaństwiowiona.

W latach 1961 – 1980 wybudowano i oddano do użytkowania 14 obiektów handlowych, punkt skupu owoców, piekarnie.

Lata osiemdziesiąte to czas rozdzielników, kartek, pustych półek, trudny z dużą niepewnością o dalszy byt. Nastąpił znaczny spadek znaczenia Spółdzielni wśród członków i klientów.

Pomimo trudności Spółdzielnia rozwijała się nadal i pomnażała swój potencjał gospodarczy.

W tym czasie wybudowano i oddano do użytkowania budynek sklepu w Żbikowicach i Bilsku, Magazyn Towarów Masowych w Tęgoborzy.

Budynek i wagę wozową w Łososinie Dolnej i Tęgoborzy oraz zakupiono wiele jednostek transportowych.

Przełomowy 1990 rok przyniósł nową sytuację polityczno – gospodarczą, wysokie oprocentowanie kredytów oraz uchwaloną przez Sejm 20.01.1990r „Specustawę” które postawiła w stan likwidacji między innymi związki spółdzielcze.

To wszystko doprowadziło do upadku wielu jednostek spółdzielczych.

Na fali zmian politycznych, społecznych, gospodarczych Walne Zebranie Przedstawicieli Gminnej Spółdzielni „SCh” Łososina Dolna w 1996r podjęło uchwałę, która przywróciła jej pierwotną nazwę „Rolnik”.

Z uwagi na poszerzony profil działalności przybrała ona nazwę

Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna „Rolnik”.

Zdecydowane działania zarządu Spółdzielni w Łososinie Dolnej, ofiarność i doświadczenie załogi pozwoliły bez większych strat utrzymać Spółdzielnię.

Część obiektów w których w obecnie panujących warunkach nie było możliwe prowadzenie działalności gospodarczej z zyskiem została wydzierżawiona lub sprzedana. Przystąpiono do generalnej modernizacji placówek handlowych i piekarni.

Zakupiono znaczną ilość sprzętu usprawniającego handel oraz zakupiono dodatkowe środki transportu i załadunku ( HDS, wózki widłowe ).

Zakupiono dwie działki z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej

 • Pierwsza w Łososinie Dolnej o pow. 41 ar – obecnie ogrodzona, utwardzona. Wydzierżawiona do handlu ciągnikami i maszynami rolniczymi oraz miejsce postojowe ( parkingi ) dla ciągników z naczepami ( TIR)
 • Druga zakupiona w Tęgoborzy o pow. 17ar poprzez przyłączenie do sąsiedniej, która była własnością Spółdzielni pozwoliło na budowę PH o pow. 1000m2 wraz z infrastrukturą, który został oddany do użytkowania w 2014r.

W znacznym stopniu została przebudowana baza w Łososinie Dolnej.

Poprzez wybudowanie nowego składu węgla, wyburzenie budynków, które nie nadawały się do modernizacji możliwa stała się budowa w latach 1996r – 2000r, budynku handlowego, o pow. 2500m2 w którym obecnie funkcjonuje stoisko spożywczo – przemysłowe, apteka, stoisko komputerowe.

Gruntową modernizacją zostały objęte budynki magazynów towarów masowych w Łososinie Dolnej. Po zakończeniu prac w jednym z nich otwarte zostało stoisko ogrodniczo – nasienne, w drugim stoisko budowlane, opału, nawozów.

Poprzez dobudowę pomieszczeń zaplecza socjalnego pracowników oraz pomieszczenia na silosy rozbudowano budynek piekarni. Zmodernizowano wnętrze, zakupiono i zainstalowano między innymi trzy silosy na mąkę, gazowy piec wypiekowy, gazowy kocioł c. o.

Przedsięwzięcia te doprowadziły do tego, że piekarnia z wyodrębnioną częścią cukierni produkuje pieczywo i wyroby cukiernicze, które zyskały uznanie klientów, a produkowane są zgodnie z wymogami HACCAP.

Obok wszystkich obiektów handlowych i usługowych wykonano parkingi utwardzone wyłożone kostka brukową.

Ostatni okres to dalsza modernizacja sieci handlowej dostosowanie do pełnej samoobsługi w których możliwa jest płatność kartami płatniczymi. Dla stałych klientów stoisk udostępnione zostały karty lojalnościowe. Celem obniżenia wartości koszyka zakupionego wszystkich stoisk spoż. – przemysłowych Spółdzielni oraz poszerzenia i uatrakcyjnianie oferowanego asortymentu nawiązano współpracę z polską siecią handlową Pokusa Premium.

W piętrowym budynku PH w Łososinie Dolnej gdzie zlokalizowane są trzy stoiska przemysłowe została zamontowana winda osobowo – towarowa.

Stoiska te dysponują sam. dostawczymi, którymi na życzenie klienta dostarczony jest towar na miejsce przeznaczenia.

Składy materiałów budowlanych, opału zostały doposażone w elektroniczne wagi wozowe, ładowarkę typu „Catapiler”, wózki widłowe, samochody z HDS którymi na życzenie klienta dostarczony jest towar pod wskazany adres.

Aktualnie Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna „Rolnik” prowadzi działalność handlowo produkcyjno usługową na terenie gminy Łososina Dolna zatrudnia 78 pracowników oraz 3 uczniów. Zrzesza 173 członków.

Działalność handlowa realizowana jest w:

 • 4 stoiskach przemysłowych– stoisko odzież – obuwie– stoisko agd, szkło, porcelana

  – stoisko chemiczno – meblowe

  – stoisko ogrodnicze

 • 7 stoisk spożywczo – przemysłowych– spoż. – przem. Bonus 1 – Łososina Dolna– spoż. – przem. Bonus2 – Tęgoborze

  – spoż. – przem. Witowice Górne

  – spoż. – przem. Łęki

  – spoż. – przem. Żbikowice

  – spoż. – przem. Łęki

  – spoż. – przem. Stańkowa

  – spoż. – przem. Świdnik

 • 2 bazy sprzedaży materiałów budowlanych, opału, pasz, art. metalowych– MTM Nr 1 – Łososina Dolna– MTM Nr 2 – Tęgoborze

Działalność produkcyjna:

 • Piekarnia – produkcja pieczywa
 • Ciastkarnia – produkcja ciast

Działalność usługowa

 • Dział transportu – 17 szt jednostek transportowych

Ponadto Spółdzielnia wydzierżawia:

 • budynek restauracji w Tęgoborzy
 • część budynku PH w Łososinie Dolnej
 • budynek PH w Tęgoborzy
 • utwardzoną działkę o pow. 0,41ha w Łososinie Dolnej
 • piętro budynku PH w Tęgoborzy
 • część budynku administracyjnego w Łososinie Dolnej

Zarząd pracuje w składzie 3 – osobowym. Rada Nadzorcza Spółdzielni liczy 7 osób.

Od 2014r Zarząd Spółdzielni tworzą:

 • Jan Cięciwa – Prezes Zarządu
 • Zofia Studzińska – Członek Zarządu – Gł. Księgowy
 • Franciszek Witek – Członek Zarządu

Funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Stanisław Baran.

Spółdzielnia ma wpisaną w statucie także działalność społeczną i kulturalną.

Działalność ta realizowana jest poprzez przekazywanie wsparcia finansowego i materialnego instytucjom, szkołom, przedszkolom, OSP, klubom sportowym, kołom gospodyń, funkcjonującym na terenie gminy.

Co roku organizowane są dla pracowników i emerytów Spółdzielni spotkanie opłatkowe.

Dla pracowników i ich rodzin corocznie organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne oraz imprezy integracyjne.